ACCUCOMS 10-Year Anniversary Video | Script in Turkish

On y?l önce 2004’te ACCUCOMS, akademik yay?nc?lar ile  hizmet ettikleri kütüphaneler aras?nda daha iyi  bir ileti?im sa?lamak ihtiyac?ndan do?du.

O s?ralarda projemize inanacak kadar cesur 5 yay?nc?y? temsil etmeye ba?lad?k. Avrupa içerisinde sat?? temsilcili?i ve tele sat?? ilk hizmetlerimizdi.

2006’da, yay?nc?lara dünya çap?ndaki farkl? pazarlarda servis sunabilece?imizi  gördük ve onlar?n Amerika ve Kanada’da temsil edilerek desteklenmesi a?amas?na geçtik. Sonraki y?l, bu temsilcilikleri Latin Amerika’yla devam ettirdik.

2008’de yay?nc?l?k sektöründeki en son geli?meler ve trendler sayesinde hizmet portfolyomuzu, yay?nc?lar?m?z ad?na ekitap sat?? programlar?na kadar geni?lettik.

Önemli ölçüde endüstri deneyimi kazand?ktan sonra yay?nc?lar?m?z?n ula?mak istedikleri pazar? daha iyi anlayabilmeleri için bir fark analizi arac? yaratt?k (?lüstrasyonda tarihi 2009 olarak belirt)

2010’da de?i?en ekonomik iklim ve yay?nc?l?k endüstrisini etkileyen ezici zorluklara ra?men esnek kalabilme yetene?imiz, yay?nc? portfolyomuzu art?rmam?za yard?m etti.

2011’de sat?? destek aktivitelerimizin gücü, Swets Group taraf?ndan al?nmam?z? sa?layacak ?ekilde Swets’in abonelik yönetimi ve gerçekle?tirmedeki uzmanl??? ile ayn? do?rultudayd?.

2012’de Swets ile birlikte çal??arak büyüyen Hindistan pazar?nda yay?nc? temsilcili?i ihtiyac?n? gidermek için Yeni Delhi Hindistan’da bir ofis açt?k.

Mü?terilerimizle ba? kurmak bizim için çok önemli oldu?u için, tüm yay?nc?lar?m?z? ve olas? mü?terilerimizi de bir araya getiren y?ll?k bir organizasyon olan ilk ACCUFEST’i 2012’de Heidelberg, Almanya’da geçekle?tirdik. Bu organizasyon – Farkl? ülkelerdeki  en güncel pazar bilgilerini, yeni trendleri ve sundu?umuz hizmetleri detayl? bir ?ekilde de?erlendirmemize imkan veren;  konu uzmanlar? taraf?ndan yap?lan sunumlarla  desteklenen ve yay?nc?lar?m?z?n sat?? temsilcilerimizle birebir olarak görü?ebilmesine imkan tan?yan bir toplant? olarak kabul gördü.

2013’te Türkiye’de yay?nc?lara ait ürünlerin kurumsal aboneler ve son kullan?c?lar taraf?ndan çok  daha etkin bir ?ekilde kullan?m?n? sa?laman?n bir ihtiyaç oldu?unu gördük.

O y?l ayr?ca Amman ve Ürdün’de kurulan ofislerle Orta Do?u ve Kuzey Afrika bölgelerinde sat?? temsilcili?i hizmetlerine de ba?lad?k.

Sadece 10.y?l?m?z? kutlamad???m?zdan de?il Meksika ve Singapur’da yeni ofislerle Latin Amerika ve  Asya Pasifik’e ilerlememiz sebebiyle de 2014 bizim için bir dönüm noktas? oldu.

Yay?nc?lar?m?z?n varl???n? çe?itli alanlarda geli?tirmede devam eden ba?ar?m?z bizi, dünya üzerinde yay?nc?lara bir sat?? destek hizmeti sa?layan öncü bir firma haline getirmeye devam ediyor.

?u anda 100’ün üzerinde akademik yay?nc? ile çal??mam?zla beraber; beraber yola ç?kt???m?z ilk 5 yay?nc? ile 10 sene sonra da hala çal??abiliyor olmak gurur verici. Yolculu?umuz yay?nc?lar ve kütüphaneler aras?nda köprü kurmaya devam ederek sürüyor.